English

入札情報

国際教養大学新学生宿舎監視カメラ機器調達及び設置に係る条件付き一般競争入札の公募について

次のとおり、一般競争入札を行いますので、入札に参加を希望される方は、申込みをして下さい。

国際教養大学新宿舎用Wifi機材調達に係る条件付き一般競争入札の公募について

 

  1. 入札公告
  2. 入札説明書
  3. 入札参加資格確認申請書
  4. 入札書・委任状
  5. 入札書に関する注意事項
  6. 契約書(案)
  7. 仕様書